Tiến độ Citibella 1 tuần 73 (12/2-17/2)

Tiến độ Citibella 1 tuần 73 (12/2-17/2)

 1. Phần ép cọc:
 • Đã hoàn thành 100%
 1. Phần Ngầm & Khung Bêtông cốt thép:
 • Đã hoàn thành 100% (105/105căn)
 1. Phần hoàn thiện:
  • Công tác xây tường:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống  khu A trục 1-7/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Xây tường gạch ống khu B trục 1-9/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Xây tường gạch ống  khu D trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Xây tường gạch ống  trục 1-25/A-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Xây tường gạch ống khu F1 trục 1-25/A-D đạt 100%

 • Công tác tô trát tường trong nhà:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà  khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường trong nhà khu D trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E trục 1-25/A-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường trong nhà khu F trục 1-25/A-D đạt 100%

 • Công tác tô trát tường mặt tiền:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

Tô tường trong nhà khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà  khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài nhà khu E trục 1-25/A-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài nhà khu D trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài nhà khu F trục 1-25/A-D đạt 100%

 • .Công tác tô trát tường mặt sau nhà:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau khu B trục 1-12/A-G  đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà khu D trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà khu E trục 1-25A-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà khu F trục 1-25/A-D đạt 100%

 • Tô hàng rào và tường ngăn sân sau các khu A, B, C, D, E, F:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu A trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C(3/3 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu C trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E(43/43 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu E trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu D(31/31 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu D trục 1-9/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu F(22/22 căn):
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu F trục 1-25/A-D đạt 100%
  • Công tác bả matic và sơn nước trong nhà:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà khu A trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Bả matic trong nhà khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà khu C trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Bả matic trong nhà khu D trục 1-31/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Bả matic trong nhà khu E trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Bả matic trong nhà khu F trục 1-25/A-D đạt 100%

 • Công tác bả matic và sơn nước ngoài nhà:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Bả matic ngoài nhà khu A trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Bả matic ngoài nhà khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Bả matic ngoài nhà khu C trục 1-6/A-D đạt 95%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Bả matic ngoài nhà khu D trục 1-31/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Bả matic ngoài nhà khu E trục 1-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Bả matic ngoài nhà khu F trục 1-25/A-D đạt 95%

 • Công tác chống thấm:
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Chống thấm dãy nhà A trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Chống thấm dãy nhà B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Chống thấm dãy nhà C trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Chống thấm dãy nhà D trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Chống thấm dãy nhà E trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Chống thấm dãy nhà F trục 1-25/A-D đạt 100%
  • Công tác lát gạch maí
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Cán lát gạch khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Cán lát gạch khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Cán lát gạch khu C trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Cán lát gạch khu D trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Cán lát gạch khu E trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Cán lát gạch khu F trục 1-25/A-D đạt 100%

3.10 Công tác lắp đặt khung bao cửa:

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Lắp đặt khung bao cửa khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Lắp đặt khung bao cửa khu khu B trục 1-12/A-G đạt 80%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Lắp đặt khung bao cửa khu khu C trục 1-7/A-D đạt 80%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Công tác lắp đặt khung bao cửa khu D trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Công tác lắp đặt khung bao cửa khu E1-25 trục 1-25/A-H  đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Công tác lắp đặt khung bao cửa tầng khu F trục 1-25/A-D  đạt 100%

3.11 Công tác lắp đặt cánh + kính cửa:

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu A trục 1-6/A-D đạt 40%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu B trục 1-12/A-G đạt 45%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 97%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh + cửa khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 97%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu F1-3 trục 1-25/A-D đạt 97%

3.12 Công tác đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu C trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu F1, F2, F3 trục 1-25/A-D  đạt 100%

3.13 Công tác lát gạch sân sau

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu B  trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu C trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Công tác lát gạch sân sau khu F1, F2, F3 trục 1-25/A-D  đạt 100%

3.14. Công tác thi công móng hàng rào sân trước

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Công tác thi công móng hàng rào sân trước khu D trục 1-32/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Công tác thi công móng hàng rào sân trước khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Công tác thi công móng hàng rào sân trước khu F1, F2, F3 trục 1-25/A-D  đạt 100%

3.15 Công tác lát gạch sân trước:

– Đang tiến hành.

 1. Thi công công viên:
  • Công tác thi công lối đi:
 • Đổ bê tông, hoàn thiện lối đi dạo: đạt 100 %
  • Công tác thi công hồ bơi, sàn phun nước:
 • Đổ bê tông hồ bơi, sàn phun nước: đạt 100%
 • Lát gạch hoàn thiện:

+ Sàn phun nước đạt 98%.

+ Lát gạch hồ bơi: đạt 90%.

 • Công tác thi công sân cầu lông:
 • Đổ bê tông, tô hoàn thiện sân cầu lông: đạt 100%.
 • Sơn epoxy hoàn thiện: sẽ thực hiện trong tuần tới.
  • Công tác thi công sân cát, khu trồng hoa:
 • Hoàn thiện bờ bao xung quanh: Đạt 95%
 • Thiết bị sẽ được lắp ráp tuần tới.
  • Công tác thi công cây xanh:
 • Trồng Cây Bàng Đài Loan: đã tiến hành được 100%
 • Trồng cỏ, cây bụi đạt 96%
  • Công tác lắp đặt ghế đá:
 • Đang lắp đặt phần khung bê tông cốt thép: đạt 100%.
 • Đang tiến hành thi công đá mài, đạt 50%, sẽ hoàn thành trong tuần.

Liên hệ

Gửi thông tin về trung tâm dịch vụ để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ

Nhà mẫu Citibella: Số 126, Đường 38, Khu phố Ventura, KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM

Số điện thoại

0286 287 1827