TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITIBELLA 1 – TUẦN 66 (18/12 – 23/12/2016)

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITIBELLA 1 – TUẦN 66 (18/12 – 23/12/2016)

Xây dựng từ ngày 17/12/2016 đến ngày 23/12/2016.

 1. Phần ép cọc:
 • Đã hoàn thành 100%
 1. Phần Ngầm & Khung Bêtông cốt thép:
 • Đã hoàn thành 100% (105/105căn)
 1. Phần hoàn thiện:
  • Công tác xây tường:

3.1.1Tầng trệt: (105/105căn)

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu A trục 1-7/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu B trục 1-9/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu D1 trục 1-9/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu D2 trục 10-18/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu D3 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu D4 trục 26-32/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E1 trục 16-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E2 trục 9-15/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E3 trục 1-8/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E4 trục 2-8/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E5 trục 9-15/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu E6 trục 16-25/E-H đạt 99%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu F1 trục 19-25/A-D đạt 98%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu F2 trục 12-18/A-D đạt 98%

– Xây tường gạch ống tầng trệt khu F3 trục 1-11/A-D đạt 98%

3.1. Lầu 1: (105/105 căn)

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 99%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu F1 trục 12-18/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu F2 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 99%

3.1.3 Lầu 2: (105/105 căn)

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu E6 trục 16-25/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 99%

– Xây tường gạch ống lầu 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 99%

3.1.4 Mái 1: (105/105 căn)

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu D1 trục 1-9/A-D 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 98%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E4 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Xây tường gạch ống sàn mái 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

3.1.5 Hàng rào các khu A, B, C, D, E, F:

 • Dãy nhà khu A:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu B trục 1-12 đạt 100%
 • Dãy nhà khu C:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu C trục 1-12 đạt 100%
 • Dãy nhà khu D1, 2, 3, 4:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu D1 trục 1-9 đạt 100%
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu D2 trục 10-18 đạt 100%
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu D3 trục 19-25 đạt 100%
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu D4 trục 26-32 đạt 100%
 • Dãy nhà khu E1, 2, 3, 4, 5, 6:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu E2,3,4,5 trục 1-15 đạt 100%
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu E1,6 trục 16-25 đạt 100%
 • Dãy nhà khu F1, F2 và F3:
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu F1,2 trục 12-25 đạt 100%
 • Xây tường gạch ống hàng rào khu F3 trục 1-11 đạt 100%
  • Công tác tô trát tường trong nhà:
   • Tầng trệt: (105/105 căn)
  • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 1: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu E6 trục 16-25/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 2: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Tô tường trong nhà lầu 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

 • Tô tường trong nhà lầu 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu F1 trục 16-25/A-D được đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Công tác tô trát tường mặt tiền:
  • Tầng trệt: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

Tô tường trong nhà tầng trệt khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt  khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà tầng trệt khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu D2 trục 10-18/A-D đạt 98%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu D4 trục 26-32/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà tầng trệt khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 1: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

Tô tường trong nhà lầu 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 2: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

Tô tường trong nhà lầu 3 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường trong nhà lầu 2 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E1 trục 16-25/A-D  đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E2 trục 9-15/A-D  đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E4 trục 9-15/E-H  đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E5 trục 9-15/E-H  đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu F2 trục 12-18/A-D  đạt 100%

– Tô tường ngoài nhà lầu 2 khu F3 trục 1-11/A-D  đạt 100%

 • Công tác tô trát tường mặt sau nhà:
  • Tầng trệt lên mái: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 1 khu B trục 1-12/A-G  đạt 100%

 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E1 trục 16-25A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Tô tường ngoài mặt sau nhà tầng trệt lên sàn mái 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Tô hàng rào và tường ngăn sân sau các khu A, B, C, D, E, F:
 • Dãy nhà khu A:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu A trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu B trục 1-12 đạt 100%
 • Dãy nhà khu C:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu C trục 1-12 đạt 100%
 • Dãy nhà khu E1, 2, 3, 4, 5, 6:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu E2,3,4,5 trục 1-15 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu E1,6 trục 16-25 đạt 100%
 • Dãy nhà khu D1, 2, 3, 4:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu D1 trục 1-9 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu D2 trục 10-18 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu D3 trục 19-25 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu D4 trục 26-32 đạt 100%
 • Dãy nhà khu F:
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu F1 trục 12-25 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu F2 trục 12-19 đạt 100%
 • Tô tường hàng rào và tường ngăn khu F3 trục 1-11 đạt 100%
  • Công tác bả matic và sơn nước trong nhà:
   • Tầng trệt: (105/105 căn)
  • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
  • Bả matic trong nhà tầng trệt khu A trục 1-7/A-D đạt 30%
  • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
  • Bả matic trong nhà tầng trệt khu B trục 1-12/A-G đạt 75%
  • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
  • Bả matic trong nhà tầng trệt khu C trục 1-6/A-D đạt 0%
  • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu F1 trục 19-25/A-D đạt 45%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà tầng trệt khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 1: (105/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 1 khu A trục 1-7/A-D đạt 30%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 1 khu C trục 1-6/A-D đạt 0%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Bả matic ngoài nhà lầu 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 98%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 98%

– Bả matic trong nhà lầu 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Lầu 2: (93/105 căn)
 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 2 khu A trục 1-7/A-D đạt 30%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 2 khu B trục 1-12/A-G đạt 0%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Bả matic trong nhà lầu 2 khu C trục 1-6/A-D đạt 0%
 • Dãy nhà khu D (22/28 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E4 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%

 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%

– Bả matic trong nhà lầu 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

 • Công tác bả matic và sơn nước ngoài nhà:

Tầng trệt lên sàn mái (105/105 căn):

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu A trục 1-7/A-D đạt 99%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu B trục 1-12/A-G đạt 99%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu C trục 1-6/A-D đạt 99%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):

– Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu D1 trục 1-9/A-D đạt 99%

– Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu D2 trục 10-18/A-D đạt 99%

– Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu D3 trục 19-25/A-D đạt 99%

– Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu D4 trục 26-32/A-D đạt 99%

 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E1 trục 16-25/A-D đạt 100%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E2 trục 9-15/A-D đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E3 trục 1-8/A-D đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E4 trục 2-8/E-H đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E5 trục 9-15/E-H đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu F1 trục 19-25/A-D đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu F2 trục 19-25/A-D đạt 98%
 • Bả matic ngoài nhà tầng trệt lên sàn mái khu F3 trục 1-11/A-D đạt 98%
  • Công tác chống thấm:
   • Sàn mái 2: (93/93 căn)
  • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%
  • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 97%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E4 trục 1-8/E-H đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 97%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 100%
  • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%
  • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%
   • Sàn mái 1: (105/105 căn)

      Dãy nhà khu A  (3/3 căn):

 • Dán cho chống thấm sàn mái 1 khu A trục 1-7/A-D đạt 100%

Dãy nhà khu B (6/6 căn):

 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

Dãy nhà khu C (3/3 căn):

 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu B trục 1-7/A-D đạt 100%

Dãy nhà khu D (28/28 căn):

 • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 100%

Dãy nhà khu E (43/43 căn):

 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E1 trục 9-15/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E4 trục 1-8/E-H đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu E6 trục 9-15/E-H đạt 100%

Dãy nhà khu F (22/22 căn):

 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu F3 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%
 • Dán màng chống thấm sàn mái 1 khu F1 trục 1-11/A-D đạt 100%
  • Chống thấm ban công:

Lầu 1:

      Dãy nhà khu A  (3/3 căn):

 • Dán cho chống thấm ban công khu A trục 1-7/A-D đạt 100%

Dãy nhà khu B (6/6 căn):

 • Dán màng chống thấm ban công khu B trục 1-12/A-G đạt 100%

Dãy nhà khu C (3/3 căn):

 • Dán màng chống thấm ban công khu B trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 95%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu E5 trục 16-25/E-H đạt 95%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%

Lầu 2:

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 95%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 95%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu E5 trục 16-25/E-H đạt 95%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu F2 trục 12-18/A-D đạt100%
 • Quét chống thấm bằng Smartflex ban công lầu 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 100%
  • Công tác lát gạch:

Cán nền lát gạch trên sàn mái 2: (93/105 căn)

 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 100%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 100%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 100%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 95%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 95%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 95%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 97%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu F2 trục 12-18/A-Dđạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 2 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 97%

Cán nền lát gạch trên sàn mái 1: (105/105 căn)

 • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu A trục 1-6/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu B trục 1-12/A-G đạt 100%
 • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu C trục 1-7/A-D đạt 100%
 • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu D1 trục 1-9/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu D2 trục 10-18/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu D3 trục 19-25/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu D4 trục 26-32/A-D đạt 98%
 • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E1 trục 16-25/A-D đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E2 trục 9-15/A-D đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E3 trục 1-8/A-D đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E4 trục 2-8/E-H đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E5 trục 9-15/E-H đạt 97%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu E6 trục 16-25/E-H đạt 97%
 • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu F3 trục 1-11/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu F2 trục 12-18/A-D đạt 98%
 • Cán nền lát gạch trên sàn mái 1 khu F1 trục 19-25/A-D đạt 97%
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa:
   • Tầng trệt: (105/105 căn)
  • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu A tầng trệt trục 1-6/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu khu B tầng trệt trục 1-12/A-G đạt 65%
  • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu khu C tầng trệt trục 1-7/A-D đạt 0%
  • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa tầng trệt khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa tầng trệt khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 98%
  • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa tầng trệt khu F1, F2, F3 trục 1-25/A-D  đạt 98%
   • Lầu 1: (105/105 căn)
  • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu A lầu 1 trục 1-6/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu khu B lầu 1 trục 1-12/A-G đạt 65%
  • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
  • Lắp đặt khung bao cửa khu khu C lầu 1 trục 1-7/A-D đạt 0%
  • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 1 khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 1 khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 98%
  • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 1 khu F1, F2, F3  trục 1-25/A-D  đạt 98%
   • Lầu 2: (105/105 căn)
  • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2 khu A trục 1-6/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2  khu B trục 1-12/A-G đạt 65%
  • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2 khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
  • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2 khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 98%
  • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2 khu E1-6 trục 1-25/A-H  đạt 98%
  • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
  • Công tác lắp đặt khung bao cửa lầu 2 khu F1, F2, F3  trục 1-25/A-D  đạt 98%
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa:
    • Tầng trệt: (105/105 căn)
   • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu A trục 1-6/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu B trục 1-12/A-G đạt 0%
   • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 75%
   • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + cửa khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 75%
   • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu F1-3 trục 1-25/A-D đạt 75%
    • Lầu 1: (105/105 căn)
   • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
   • Công tác cánh và kính cửa khu A trục 1-6/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu B trục 1-12/A-G đạt 0%
   • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 95%
   • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 95%
   • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu F1-3 trục 1-25/A-D đạt 95%
    • Lầu 2: (105/105 căn)
   • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu A trục 1-6/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu B trục 1-12/A-G đạt 0%
   • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh và kính cửa khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 95%
   • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + cửa khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 95%
   • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
   • Công tác lắp đặt cánh + kính cửa khu F1-3 trục 1-25/A-D đạt 65%
    • Công tác đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước
   • Dãy nhà khu A (3/3 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu A trục 1-6/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu B (6/6 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu B trục 1-12/A-G đạt 0%
   • Dãy nhà khu C (3/3 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu C trục 1-7/A-D đạt 0%
   • Dãy nhà khu D (28/28 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu D1, D2, D3, D4 trục 1-32/A-D đạt 30%
   • Dãy nhà khu E (43/43 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu E1-6 trục 1-25/A-H đạt 75%
   • Dãy nhà khu F (22/22 căn):
   • Đào và thi công hố nước mưa, nước thải sân trước khu F1, F2, F3 trục 1-25/A-D  đạt 98%
 1. Thi công công viên:
  • Công tác thi công lối đi:
 • Đổ bê tông, hoàn thiện lối đi dạo: đạt 98 %
  • Công tác thi công hồ bơi, sàn phun nước:
 • Đổ bê tông hồ bơi, sàn phun nước: đạt 100%
 • Tô hoàn thiện hồ bơi: đạt 95%
 • Cán vữa hoàn thiện sàn phun nước: đạt 98%
 • Lát gạch hoàn thiện: đang tiến hành

+ sàn phun nước đạt 95%

+ sẽ thi công lát gạch hồ bơi vào tuần tới.

 • Công tác thi công sân cầu lông:
 • Đổ bê tông, tô hoàn thiện sân cầu lông: đạt 100%.
 • Sơn epoxy hoàn thiện: sẽ tiến hành trong tuần này.
  • Công tác thi công sân cát, khu trồng hoa:
 • Hoàn thiện bờ bao xung quanh: Đạt 90%
 • Thiết bị sẽ được lắp ráp sau.
  • Công tác thi công cây xanh:
 • Trồng Cây Bàng Đài Loan: đã tiến hành được 95%
 • Trồng cỏ, cây bụi đạt 95%
  • Công tác lắp đặt ghế đá:
 • Đang tiến hành gia công thép
 • Đang lắp đặt

Liên hệ

Gửi thông tin về trung tâm dịch vụ để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ

Nhà mẫu Citibella: Số 126, Đường 38, Khu phố Ventura, KDC Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM

Số điện thoại

0286 287 1827